Strategie en visie

Competentie

In staat zijn om grote lijnen te zien, te anticiperen op ontwikkelingen, trends en daarin mogelijkheden te zien en te benutten.

Ontwikkelbaarheid

Deze competentie is lastig te ontwikkelen omdat het mede afhankelijk is van het intellectuele vermogen. Daarnaast speelt denkwijze een rol; de mate waarin iemand geneigd is naar de toekomst te kijken en zaken in een breder verband te bezien, zich bezighoudt met trends, ontwikkelingen en toekomstperspectief. Voor mensen die toekomstgericht denken is deze competentie gemakkelijker te ontwikkelen.

Doel

Benoem je doel aan de hand van situaties waarin jij over meer strategie en visie wilt beschikken. Je ontwikkeling op deze competentie kun je het beste meten door regelmatig met personen die over deze competentie beschikken te klankborden en hen om feedback te vragen.

Ontwikkelacties

Welke concrete acties ga je wanneer ondernemen, uitgesplitst naar de vier manieren om te leren?

Leren door kennis

Boeken:

  • "Strategisch Denken: op zoek naar nieuwe helden", René ten Bos  

  • "Op weg naar een lerende organisatie", J. Swieringa, A.F.M. Wierdsma,

  •  Boeken of artikelen op het vakgebied waarin je werkzaam bent.

Cursussen/Workshops:

Bijeenkomsten van brancheorganisaties, beroepsverenigingen, debatingclubs, workshop ‘Strategisch HRM’ (ORGA).

Leren door imiteren

Vraag aan anderen welke visie zij hebben, hoe zij de toekomst zien en vinden dat daarop geanticipeerd dient te worden. Een mooie gelegenheid hiervoor is vaak de borrel na afloop van een training of workshop waaraan je hebt deelgenomen. Vraag ook aan mensen die je bewondert om hun visie hoe zij deze hebben ontwikkeld en aangescherpt. Daarnaast kan je, waar mogelijk, samenwerken met mensen die deze competentie goed hebben ontwikkeld en de kunst van hem of haar afkijken. Verder is het leerzaam brainstormsessies met als onderwerp strategie of toekomstvisie te beleggen. Dit met directe collega’s of juist met mensen die totaal andere belangen hebben dan jijzelf.

Leren door experimenteren

Onderneem waar mogelijk actie om op toekomstige ontwikkelingen te anticiperen en ervaar welke gevolgen dit heeft. Begin met acties waaraan weinig risico is verbonden of bespreek je plannen bijvoorbeeld met je leidinggevende. Verder kan je experimenteren met deze competentie door businesscases te behandelen.

Leren door inzicht

Neem de rust om na te denken over de toekomst, trends en ontwikkelingen in de markt. Hoe zou je daarop kunnen anticiperen? Probeer daarbij afstand te nemen van de dagelijkse praktijk, buiten de bestaande kaders en regels, en te denken in mogelijkheden en niet in beperkingen. Bespreek met anderen jouw ideeën en visie en vraag naar hun mening hierover om inzicht te verkrijgen in je eigen gedachtegang. Denk verder na over wat je gelezen en gehoord hebt in workshops of brainstormsessies.

Comments